Algemene Voorwaarden

Algemeen:

Het in opdracht van derden verrichten van o.a. callcenteractiviteiten, administratieve diensten en ondersteunende opdrachten in de meest brede zin des woord. Hieronder vallen ook de navolgende werkzaamheden: Telefoontraining – het voeren van uitgaande gesprekken (zg. outboundtelemarketing), opvang van telefoon overflow of gehele opvang van opdrachtgevers – training en opleiding van medewerkers – commerciële binnendienst ondersteuning en administratieve taken.

MoniekRegelt zorgt, indien gewenst voor verwerking van e-mail ten behoeve van e-commerce activiteiten van derden. MoniekRegelt kenmerkt zich door het geven van goede service en kwaliteit en het onderhouden van persoonlijk contact met haar opdrachtgevers.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen, offertes, adviezen, overeenkomsten, werkzaamheden en in het algemeen op alle betrekkingen met opdrachtgevers en mogelijke opdrachtgevers van MoniekRegelt, hierna verder te noemen, “MoniekRegelt”.

(In)koop- en/of andere voorwaarden door opdrachtgevers voorgeschreven, zijn voor MoniekRegelt slechts van toepassing, voor zover zij niet afwijken van en niet in strijd zijn met deze voorwaarden, tenzij MoniekRegelt schriftelijk heeft bevestigd dat de voorwaarden, van de opdrachtgever geheel of ten dele prevaleren.

Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, dan maakt de gewijzigde versie van de voorwaarden deel uit van iedere, na het moment van het in werking treden van die wijziging, tussen MoniekRegelt en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, mits MoniekRegelt de opdrachtgever een exemplaar van de gewijzigde versie heeft toegezonden en deze de gewijzigde versie op verzoek van MoniekRegelt heeft geaccordeerd, dan wel indien de opdrachtgever niet binnen 30 dagen na ontvangst van de nieuwe voorwaarden daar schriftelijk tegen heeft geprotesteerd.

In geval van protest als in dit artikel bedoeld zullen, tot overeenstemming tussen MoniekRegelt en de opdrachtgever is bereikt over de gedeeltelijke toepassing van de nieuwe algemene voorwaarden, de huidige voorwaarden geldig blijven.

Artikel 2. Aanbieding, totstandkoming overeenkomst – herroeping:

Alle overeenkomsten komen tot stand door aanvaarding van onze opdrachtgever van een van MoniekRegelt afkomstig aanbod c.q. offerte. Bij mondelinge acceptatie geldt de factuur als bevestiging van de gesloten overeenkomst, tenzij MoniekRegelt de overeenkomst zelf schriftelijk heeft bevestigd.

Alle offertes, begrotingen, aanbiedingen en prijsopgaven van MoniekRegelt zijn vrijblijvend. De gemaakte offertes zijn geldig gedurende 4 weken, tenzij anders aangegeven.

De opdrachtgever is gehouden de opdracht schriftelijk te bevestigen. Als opdrachtgever dit verzuimt en MoniekRegelt de opdracht bevestigt terwijl de opdrachtgever daartegen binnen acht dagen geen bezwaar maakt, dan geldt de inhoud van deze bevestiging. Indien geen enkele bevestiging heeft plaatsgevonden en MoniekRegelt heeft reeds uitvoering gegeven aan de opdracht, dan geldt de opdracht conform de offerte.

De in een prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, invoerrechten en andere door de overheid opgelegde heffingen, transportkosten, transportverzekeringen, porti, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Projectvoorstel.

1. Aanbiedingen voor projecten worden gedaan in de vorm van een projectvoorstel. Een projectvoorstel wordt per email en/of schriftelijk uitgebracht, en behelst in ieder geval een omschrijving van het project, het aantal uren, het belscript, de wijze van bestandsuitlevering en de
rapportagevorm. Een projectvoorstel bevat een opgave van de verwachte tijdsduur van een project.
Aan de hand van de, door de opdrachtgever verstrekte gegevens stelt MoniekRegelt de prijs van het project, exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, in het projectvoorstel vast.

Indien de adressen geleverd worden door MoniekRegelt, dan krijgt men inzage in de lijst met adressen om bestaande relaties eruit te halen. Er is geen vaste prijs voor adressen. Deze prijs is afhankelijk van bepaalde categorieën, en/of buitenlandse adressen. E.e.a. wordt vooraf doorgegeven aan opdrachtgever.

Als het gaat om benadering anders dan een BV (besloten vennootschap) of NV, dient de opdrachtgever zich aan te melden bij het “bel me niet register”. Elk bedrijf dat acquisitie wil plegen dient zich in te schrijven in het “bel me niet register” als adverteerder en dient zelf een licentie aan te vragen om zijn bestanden op te schonen. Op het “bel me niet register” is de Nederlandse wetgeving van toepassing. MoniekRegelt zal hiervan niet afwijken.

De adressen die geleverd worden door opdrachtgever, en gebruikt worden voor opdrachtgever, blijven ook verantwoording van opdrachtgever. MoniekRegelt handelt in deze in opdracht en in overleg.

Artikel 4. Projectovereenkomst:

Een opdracht wordt door MoniekRegelt in behandeling genomen indien en zodra de door de opdrachtgever ondertekende projectovereenkomst en daarbij behorende bescheiden ontvangen zijn. (conform artikel 2) Indien een projectovereenkomst verwijst naar een projectvoorstel maken de daarbij behorende specificaties en opgaven deel uit van de projectovereenkomst.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst:

MoniekRegelt zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MoniekRegelt het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
MoniekRegelt bedingt deze Algemene Voorwaarden mede ten behoeve van al degen, die MoniekRegelt bij de uitvoering van een opdracht betrekt.

Artikel 6. Gebreken; klachttermijn:

Opdrachtgever dient de geleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk na ontvangst van de eindrapportage doch uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen na aflevering op juistheid te controleren. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
Of de afgeleverde diensten wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen;
Of de afgeleverde diensten wat betreft kwaliteit overeenstemmen met het overeengekomen

Indien een onjuistheid wordt geconstateerd dient opdrachtgever dit binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan MoniekRegelt te melden, met opgave van redenen. Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert ontslaat hem dit niet van zijn verplichting tot nakoming van de overeenkomst.

Artikel 7. Uitvoeringstermijn:

Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens MoniekRegelt. Indien de opdrachtgever MoniekRegelt wegens overschrijding van de uitvoeringstermijn in gebreke wenst te stellen, dient MoniekRegelt hier schriftelijk van op de hoogte te worden gebracht.

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst:

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MoniekRegelt zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal MoniekRegelt de opdrachtgever hierover vooraf berichten. Indien een vast tarief is overeengekomen zal daarbij aangeven worden in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

In afwijking van lid 3 zal MoniekRegelt geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Flexibel kunnen worden toegerekend.

Artikel 9. Annulering en opzegging:

Bij Annulering van de opdracht of verschuiving van de overeengekomen periode naar een nader overeengekomen tijdstip, is MoniekRegelt gerechtigd het navolgende in rekening te brengen:

1. Indien deze annulering of wijziging van de periode plaatsvindt op een tijdstip gelegen binnen 30 dagen voor de overeengekomen periode: 50% van de normaliter geldende kosten voor de gereserveerde uren in deze periode; Een en ander onverminderd de reeds gemaakte kosten en de te betalen kosten voor de afgesloten contracten.

2.Bij opzegging van de antwoordservice gelden de volgende opzegtermijnen.
in de eerste 3 maanden is het abonnement per maand opzegbaar
Na 3 maanden geldt er een opzegtermijn van 3 maanden
Opzeggingen kunnen afwijken als dit anders is opgenomen in een langdurig contract Opzeggingen dienen plaats te vinden voor de eerste dag van de nieuwe maand.

Artikel 10. Vertrouwelijke informatie:

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de ander partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden. Hieromtrent is er sprake van een inspanningsverplichting.

Artikel 11. Vorderingen opeisbaar:

1. De vorderingen van MoniekRegelt aan op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

Indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden, die MoniekRegelt goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen, (waaronder begrepen de financiële verplichtingen) zal voldoen;

Indien MoniekRegelt de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever. In bovengenoemde gevallen is MoniekRegelt bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding of opzegging van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van schadevergoeding te vorderen.

2. Indien MoniekRegelt de opdracht wegens buiten haar gelegen omstandigheden de opdracht niet kan voltooien, dan heeft zij recht op de overeengekomen tarieven voor de reeds verrichte arbeid en vergoeding van reeds gemaakte onkosten.

Artikel 12. Medewerking door opdrachtgever:

De opdrachtgever zal altijd zijn medewerking verlenen bij de uitvoering van MoniekRegelt van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Daaronder wordt tevens verstaan het geven van tijdige, nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de door MoniekRegelt te verlenen diensten.

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking staan of zijn gesteld of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft MoniekRegelt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en heeft tevens het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 13. Rapportage:

De rapportage geschiedt in het Nederlands tenzij anders overeengekomen en gespecificeerd in het projectvoorstel. Bij oplevering en einde project.

Artikel 15. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid:

1. MoniekRegelt en de opdrachtgever houden zich gedurende de werkzaamheden en uitvoering aan de opdracht en zijn steeds beschikbaar voor mondeling overleg, dat voor het uitvoeren van de opdracht van belang is.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor het sluiten van de opdracht schriftelijk aan MoniekRegelt kenbaar te maken dat geheimhouding vereist is.

3. Indien opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere callcenters wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken callcenters op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever vrijwaart MoniekRegelt voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het gebruik en/of openbaarmaking door opdrachtgever van het door MoniekRegelt geleverde werk en/of product.

5. MoniekRegelt is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens die de opdrachtgever gehouden is haar te verschaffen of verschaft heeft.

6. De aansprakelijkheid van MoniekRegelt voor eventuele vergoeding van schade, kosten en interesten uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot het overeengekomen projectbedrag met in ieder geval als maximum het voor het project in kwestie overeengekomen tarief indien de verzekeraar van MoniekRegelt geen dekking geeft dan wel het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitbetaald voor de schade geleden door opdrachtgever. Deze bepalingen gelden niet indien er sprake is van opzet door MoniekRegelt of van haar medewerkers dan wel door haar ingeschakelde derden.

De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die MoniekRegelt aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde MoniekRegelt effectief vrijwaart. MoniekRegelt zal al het mogelijke doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen, die van haar gevergd kan worden om in voorkomende gevallen een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokkene derde te verkrijgen. Het in lid bepaalde geldt slechts ten aanzien van uitbesteding, die noodzakelijk uit de aard van de opdracht voortvloeit.

Artikel 16. Betaling:

1. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt: door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door MoniekRegelt aangewezen bankrekeningnummer.

2. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3. Het aanbetaling percentage betreft de opstart- en rapportage kosten. Dit bedrag wordt vooraf in het voorstel zichtbaar gemaakt. Bij elke opdrachtgever dienen de opstartkosten en de 1e factuur, (de hoogte van de 1e factuur is afhankelijk van het aantal uren) vooraf betaald te zijn en voor de uitvoering van de opdracht te zijn overgeschreven. Alle facturen moeten vooraf betaald worden. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet, schort deze automatisch de (leverings)verplichting(en) van op. Alle genoemde prijzen zijn netto excl. BTW. Bij niet tijdige betaling wordt er gestaakt met telefonisch veldwerk. Wel verplicht de opdrachtgever zich om de gecontracteerde uren af te nemen en te betalen.

4. MoniekRegelt mag, gedurende een opdracht, tussentijds declareren en de opdrachtgever is gehouden deze factuur binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn te voldoen.

Artikel 17. Incassokosten:

1. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf het moment van in gebreke zijn over het opeisbare bedrag de wettelijke rente ex (artikel 6:119a)BTW verschuldigd. Vermeerderd met 1% per maand of per gedeelte van een maand dat de vordering openstaat.

2. Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Naast de buitengerechtelijke kosten komen alle gerechtelijk proces- en executiekosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18. Overmacht:

In geval van overmacht, zowel blijvende als tijdelijke aard, is MoniekRegelt gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of tijdelijk op te schorten, zonder dat de opdrachtgever en/of derde aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan MoniekRegelt zijn toe te rekenen.

Indien MoniekRegelt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de Kantonrechter ter zake van een zodanig bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de vestiging van MoniekRegelt gevestigd is.

Artikel 20. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.